album-art

Šišić Rijad_second solo project
00:00

album-art

treći solo projekat – 2002
00:00
11.11.2019. – 14:41 – Radiosarajevo.ba

Jučer je u Sarajevu usljed udara električne energije život izgubio Rijad Riki Šišić.

Nesreća se desila u 18:50 sati, a Rijad je stradao usljed posljedica strujnog udara tokom montiranja muzičkog instrumenta, potvrđeno je iz operativnog centra Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.

Nakon udara, službenici hitne pomoći su pokušali reanimaciju ali nažalost nisu uspjeli te je konstatovana smrt.

Dr. sc. Rijad Šišić rođen je 17. aprila 1975. godine u Gračanici. Osnovnu i srednju školu završio je u Lukavcu, a Rudarsko-geološki fakultet upisao je školske 1994/95. godine. Još kao student III godine počeo se zanimati i baviti naučno-istraživačkim radom, učestvujući u izradi većeg broja elaborata, projekata i studija pri tadašnjoj Katedri za energetske resurse, sigurnost i ekologiju Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Tuzla.

Rijad Šišić Riki život je izgubio u svojoj 44. godini života na mjestu vanrednog profesora na Rudarsko geološko građevinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Muzikom se bavio cijeli svoj život i bio je član lukavačke grupe CNC (Crni dani Cerna). Uspješno se bavio izradom gitara.

Godine 1998. izabran je za demonstratora na predmetu “Ventilacija”. Diplomirao je 2000. na Katedri za ventilaciju, sigurnost i ekologiju. Odmah po okončanju studija angažovan je na Rudarsko-geološkom fakultetu Tuzla kao saradnik-istraživač, a od 2001. kao asistent na istoj Katedri, izvodeći vježbe na nizu predmeta na Rudarskom i odsjeku Bušotinske eksploatacije mineralnih sirovina.

Postdiplomski studij upisao je na Rudarsko-geološko-građevinskom fakultetu Tuzla 2003. Magistarski rad na temu “Dinamička i energetska interakcija fluida i podzemnih prostorija” odbranio je 2005. godine na Rudarsko-geološko-građevinskom fakultetu u Tuzli. U zvanje višeg asistenta izabran je 22. juna 2005. godine za užu naučnu oblast «Aerologija i sigurnost» na RGGF Tuzla. Od 2005. godine izvodi vježbe na nizu predmeta vezanih za Mehaniku fluida, Termodinamiku, Prirodne opasnosti i dr..

Doktorsku disertaciju na temu “Izentropski aerodinamički potencijali rudnika u uslovima eksplozije gasa ili prašine” odbranio je na RGGF Tuzla 11. januara 2008. godine, a u naučno zvanje docenta izabran je Odlukom Senata Univerziteta u Tuzli dana 10.06.2008. godine.

Nakon provedenog punog izbornog perioda u zvanju docenta, te raspisivanju konkursa za napredovanje, Odlukom Senata u Tuzli od 15. maja 2013. godine dr.sc Rijad Šišić izabran je u zvanje vanrednog profesora, a izborni period mu je tekao od 11. juna 2013. Obavio je više studijskih i specijalistčkih boravaka na naučno-istraživačkim institucijama u inostranstvu, kao i nekoliko gostujućih predavanja.

Njegovu biografiju objavio je ovim povodom kolega Edin Delić, aktuelni načelnik Lukavca, a prenio portal rtvTK.

Redakcija portala Radiosarajevo.ba upućuje iskreno saučešće porodici i prijateljima.


Sa komentarima ispod možete postaviti fotografije ili muziku vezanu za Rijada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

The maximum upload file size: 256 MB. You can upload: image, audio, video, document, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop files here

2 responses to “Riki”

  1. Fiki Avatar
    Fiki

    Mala sala dom kulture 1994, posle koncerta

  2. Fx Avatar
    Fx

    Sa Rikijem sam se cesto smijao bez veze…